Stichting De Kameel, Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig gehandicapten Zwolle
Stichting De Kameel, Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig gehandicapten Zwolle
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5 meer...
Locatie Zwolle

Botlek 54, 8032CG Zwolle

  038 4537809
  Bereikbaar: werkdagen

Stichting De Kameel, Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig gehandicapten Zwolle

Uitgebreide omschrijving

WE DOEN HET GEWOON

De Stichting midden in de samenleving

De Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o exploiteert voorzieningen en activiteiten in de gemeente Zwolle en omgeving, binnen een zeer brede regio, voor kinderen,jongeren en (jong)volwassenen met verstandelijke, psychiatrische of meervoudige beperking.

Het verblijf van de cliënten, kinderen, pubers, jongeren en (jong-)volwassenen, zal sociaal vormend gericht zijn en zich vooral concentreren op een optimale persoonlijke en cognitieve ontwikkeling van de cliënt. De cliënt moet optimaal kunnen, en zo mogelijk blijven, functioneren in het milieu waaruit hij of zij afkomstig is. Bij de oudere cliënten is de aandacht voornamelijk gericht op het optimaliseren van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen, de praktische vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling.

De Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o heeft een heel eigen plek veroverd binnen de samenleving. We vallen op door onze kleinschaligheid en, in sommige opzichten, eigenzinnige beleid. We staan voor wat we doen en dragen dit uit naar de maatschappij waar wij met onze doelgroep vanzelfsprekend onderdeel van zijn. Wij maken de samenleving tot een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van het leven van onze cliënten.

Een flexibele Stichting

De Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o is een kleine zelfstandige stichting die flexibel en snel ingaat op ontwikkelingen in de maatschappij en in de gezondheidszorg. Dit is een zeer bewuste keus. Door de overzichtelijke omvang van de organisatie zijn er korte, transparante en duidelijke lijnen waardoor bureaucratie niet voorkomt. De betrokkenheid van de medewerkers is groot. Door een kleine overhead is het mogelijk de financiën zo volledig mogelijk in te zetten voor inhoudelijke zorg van onze cliënten.

Onze primaire taak is en blijft in te spelen op individuele behoeften en de mogelijkheden van de cliënt, dit gezien tegen de achtergrond van maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen, waarbij de cliënt te allen tijde de bepalende factor blijft. Natuurlijk houden we daarbij volop rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

De visie op de dienstverlening.

Het meest belangrijk voor onze cliënten is dat zij binnen onze Stichting de zorg, de begeleiding en de behandeling kunnen krijgen die zij nodig hebben. Hebben wij het niet voorhanden, dan zullen wij er voor zorgen dat deze aanwezig is.

Uiteraard wordt ten aller tijden berkeken of ons aanbod de grootste meerwaarde heeft. Mocht dit niet het geval zijn voelen wij het als onze zorgplicht de juiste aanbieder te zoeken bij de hulpvraag van de client.

De voorzieningen zijn toegankelijk voor elke cliënt met een verstandelijke, psychiatriatische  en/of meervoudige beperking. We hanteren geen ondergrens qua niveau en leeftijd. Uiteraard zet

Wachtlijst

Onze visie is dat een wachtlijst niet het probleem van de hulpvrager mag zijn. Het is het probleem van de hulpverlener. Wij voelen het als onze taak er voor te zorgen dat er, met behoud van kwaliteit, een oplossing voor de wachtlijst komt.

Wij zijn er voor onze cliënten, zij zijn er niet voor ons.
De laatste jaren zien we dat de facilitering van de gezondheidszorg in Nederland onder (financiele)druk staat. Voor de Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o is het niet vanzelfsprekend dat de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening daaronder moet lijden. We willen flexibel en creatief zijn in het vinden van oplossingen om de huidige kwaliteit te handhaven. Een doordachte visie en een efficiënt beleid moet niet zorgen voor een verschraling, maar voor een verbetering van de zorg.

Verantwoording
Onze prioriteit ligt ten aller tijde bij het primaire proces, cliënten zijn het meest belangrijk. Wij willen voor dat wat wij doen graag verantwoording afleggen. De zorg, begeleiding en behandeling is vastgelegd in een individueel handelingsplan. Daarin beschrijven we hoe we de zorg van de cliënt vormgeven en wat ieders rol daarbij is. We hebben scherpe criteria gesteld waaraan onze verslaglegging moet voldoen. Het handelingsplan moet een helder inzicht bieden in doelen van- en afspraken rondom de dagelijkse zorg voor de cliënt. Een helder inzicht voor onze cliënten, hun ouders/vertegenwoordigers, maar zeker ook voor onze medewerkers.

Voor het bereiken van doelen zijn didactische lijnen opgesteld, binnen kleine stapjes, die gelijke tred houden met de ontwikkeling en de zorgvraag van de cliënt. Op deze manier wordt zeer doelgericht gewerkt naar een zo tastbaar mogelijk resultaat.

We vinden het belangrijk dat er binnen het werken met onze cliënten doelen worden gesteld en dat wij inzichtelijk kunnen maken dat er aan deze doelen wordt gewerkt, dat deze doelen worden behaald en/of bijgesteld en dat er een verbetering/verandering heeft plaatsgevonden ten opzichte van een vorige peildatum.

Jaarlijks wordt dit verwerkt in een zeer uitvoerig groepsverslag. Dit verslag wordt besproken met een ieder die bij de cliënt betrokken is. Naar aanleiding van deze bespreking wordt een handelingsplan opgesteld en weten we voor het komende jaar aan welke (nieuwe-) doelen gewerkt zal worden en de manier waarop hieraan gewerkt zal worden. Doelen worden gehandhaafd en/of bijgesteld, altijd in overleg met alle betrokkenen.

Samenwerking met partners

De Stichting en haar samenwerkingspartners.
Belangrijkste  samenwerkingspartners van de Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o zijn de scholen voor speciaal onderwijs in onze regio. In de samenwerking met die scholen bekijken we of de wet ‘recht op onderwijs’ ten gunste wordt uitgevoerd voor de cliënt. Een zo optimaal mogelijke ontwikkeling is het belangrijkste doel, of dit nu bij de stichting plaatsvindt of binnen een onderwijssetting. Belangrijk hierin is een goede afstemming en een open dialoog tussen de (onderwijs-)instellingen, onze stichting en betrokken gemeenten

We willen voorkomen dat er teveel verschillende hulpverleners op dezelfde plaats vanuit hun eigen discipline bezig zijn met hulpverlenen. We geloven in het hanteren van 1 persoon per setting voor de regie van de hulpverlening.

Vanuit onze visie en werkwijze werken we graag samen met de sociale wijkteams  de gemeenten, waarbij wij wel heel graag willen laten zien wie wij zijn en wat wij bieden. De gemeenten realiseren zich dat wij een heel speciale doelgroep bedienen waarbij het recht op begeleiding (en behandeling) er een kan zijn   voor het leven.

Binnen ons activiteitenaanbod maken wij regelmatig gebruik van de samenleving en het aanbod van activiteiten dat daar ligt. Andersom wordt de samenleving zoveel mogelijk betrokken bij de activiteiten die binnen de dagcentra logeerhuizen en  woningen plaatsvinden. Regelmatig komen scholen met een aantal leerlingen, bedrijven of jongeren uit de buurt n van onze dagcentra bezoeken. Kinderen uit de buurt maken gebruik van ons buitenspeelterrein en bij bijzondere festiviteiten worden ouders, familie en vrienden maar ook buurtbewoners uitgenodigd.

Er moet een grote keuzevrijheid blijven voor de cliënt en zijn ouders/vertegenwoordigers om daar waar hij een meerwaarde ervaart hulp te vragen ten gunste van een optimale ontwikkeling.

Ons motto is: WE DOEN HET GEWOON

Uit het bovenstaande mag blijken dat we de lat voor onszelf hoog leggen, dat we hoge eisen aan onszelf stellen. Wij hopen dat in de samenwerking anderen een zelfde houding aannemen en samen met ons blijven zoeken naar mogelikheden voor een optimaal aanbod voor iedere client We vinden dat de mensen waar we het voor doen de moeite waard zijn. Ons aanbod is breed omdat we elke zorgvraag willen beantwoorden. We vragen niet van de cliënt zich aan te passen aan ons aanbod, wij passen ons aanbod aan de cliënt en zijn hulpvraag aan. Dat vergt creativiteit en flexibiliteit. Onze medewerkers schrikken daar niet van. Sterker nog, ze gaan graag de uitdaging aan.

ZE DOEN HET GEWOON

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

Telefoonnummer 038 4537809
Website https://www.de-kameel.nl 
Aantal werknemers
100-500
Productcodes
 • Profiel 1 Opvoedvragen
 • Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
 • Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
 • Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
 • Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking
 • Profiel 6 Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel
 • Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
 • Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
 • Profiel 10 Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar
 • Profiel 11 Crisissituatie
 • 0 meer...
 • 0 minder...
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd (profiel 2), (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5), Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (profiel 6), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Complexe problemen in het gezin (profiel 9), Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar (profiel 10) en Crisissituatie (profiel 11)
Lastige situaties Crisissituatie in gezin en Hechtingsproblemen
Psychische klachten
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school), Op locatie en 24-uurs opvang

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Zwolle 
Botlek 54, 8032CG Zwolle
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: