Passie voor Jeugd en Gezin (PJG)
Passie voor Jeugd en Gezin (PJG)
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 6 meer...
Locaties Zwolle, Doetinchem, Zutphen en Apeldoorn

Dokter van Deenweg 84-92, 8025BL Zwolle

  +31553033000
  Bereikbaar: werkdagen

Passie voor Jeugd en Gezin (PJG)

Uitgebreide omschrijving

PJG heeft expertise op het gebied van gezinnen waarbij sprake is van een lichte verstandelijke beperking en/of psychische problemen en/of gedragsstoornissen en/of Niet Aangeboren Hersenletsel. Er kan sprake zijn van bijkomende problemen, zoals schulden, een moeizame partnerrelatie of echtscheiding. PJG onderscheidt zich door het bieden van maatwerk, - arrangementen en vooral ‘out-of-the-box’ (mee-)denken.

Gezinscoaches werken systeemgericht en outreachend. Dit betekent dat gezinscoaches naar het gezin toe gaan, betrokkenheid tonen met de leefwereld van alle gezinsleden en zich flexibel opstellen. De hulp wordt uitgevoerd door tenminste twee gezinscoaches die de taken onderling verdelen. Hierdoor wordt de continuïteit gewaarborgd en bovenal kwaliteit geboden in complexe systemen vanuit het 4-ogen principe.

Belangrijke thema’s binnen onze hulpverlening zijn veiligheid en het aanboren en versterken van krachten en mogelijkheden van het gezin. Er wordt gewerkt met een gezinsplan, de doelen en resultaten van gezinsleden en verwijzer zijn leidend in het plan. PJG heeft een goede afstemming en samenwerking met professionals die betrokken zijn bij het gezin. Samen vormen we een ‘Team’ rond het gezin.

 

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH):

PJG heeft expertise voor het bieden van ambulante hulp aan gezinnen waarbij sprake is van een gezinslid met NAH. Dit kan zowel het kind als de ouder betreffen. NAH heeft grote impact op opgroeien en vraagt veel van ouders. PJG kan ouders ondersteunen in de zoektocht die zij ervaren in het opvoeden van hun kind, het verwerkingsproces van het letsel en de nieuwe perspectieven.

De gezinscoaches ondersteunen ouders en hun kinderen in hoe zij hun gezinsleven zo goed mogelijk vorm kunnen geven waarbij rekening wordt gehouden met het hersenletsel van het betreffende gezinslid. De gezinscoaches beschikken over specifieke kennis, ervaring en maken gebruik van effectieve methoden en hulpmiddelen bij NAH.

 

Meervoudige en Complexe Problematiek (MCP):

PJG heeft een integrale werkwijze voor gezinnen die te kampen hebben met meervoudige en complexe problemen (MCP). Zoals een combinatie van opvoed- en gedragsproblemen, schulden, (licht) verstandelijke beperking en/of psychische problemen en aanwezigheid van trauma’s. Onze gezinscoaches hebben specifieke aandacht voor het opbouwen van een goede werkrelatie en het motiveren van de gezinsleden.  Zij sluiten aan bij het tempo en de aanwezige vaardigheden van het gezin, met daarbij oog voor veiligheid en goed genoeg opvoederschap.

 

De gezinsondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit;
- Aanleren van opvoedingsvaardigheden
- Versterken van je netwerk
- Contact met instanties, scholen enz.
- De balans in het gezin terug brengen
- Zorgen dat het gezin zelf weer grip heeft
- Het leren omgaan met elkaar binnen het gezin
- Elkaar begrijpen met ieders beperking, zoals hersenletsel of een licht verstandelijke beperking
- Grenzen van jezelf en anderen leren (her)kennen
- Gevoelens en behoeften naar elkaar leren uitspreken
- Hulp bieden en zo nodig hulp inschakelen wanneer er problemen zijn op financieel gebied
- Uitleg geven als er sprake is van NAH of een andere beperking

 

Samenwerking met partners

We werken nauw samen met ketenpartners als CJG, sociale wijkteams, GI's, scholen, revalidatiecentra en andere hulpverleners. Hierin staat samenwerken centraal. Deze samenwerking evalueren we regelmatig om de kwaliteit van de samenwerking effectief te houden.
 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

Telefoonnummer 0553033000
Website http://www.pjg.nu 
Aantal werknemers
10-100
Productcodes
 • Profiel 1 Opvoedvragen
 • Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
 • Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
 • Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
 • Profiel 6 Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel
 • Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
 • Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
 • Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
 • Profiel 10 Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar
 • 0 meer...
 • 0 minder...
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd (profiel 2), (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5), Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (profiel 6), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar (profiel 10)
Lastige situaties Alcohol, drugs en gamen, Armoede in gezin, Crisissituatie in gezin, Cultuurverschillen, Hechtingsproblemen, Huiselijk geweld, Huisvestingsproblemen, Pesten, Scheiding ouders, Veiligheid direct in gevaar en Lezen en spellen gaat moeilijk
Psychische klachten ADHD, Autisme (spectrumstoornis), Niet aangeboren hersenletsel, Opvoeding en Verstandelijke beperking
Lichamelijke klachten Whiplash, Vermoeidheid, Hersenletsel (niet aangeboren), Hersenletsel (aangeboren), Verstandelijke beperking, Hersenletsel en Hersenziekte
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school)

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Zwolle 
Dokter van Deenweg 84-92, 8025BL Zwolle
Bereikbaar: werkdagen
Doetinchem 
Hanzestraat 37, 7006RH Doetinchem
Bereikbaar: werkdagen
Zutphen 
Piet Heinstraat 3, 7204JN Zutphen
Bereikbaar: werkdagen
Apeldoorn 
Veenweg 38-b1, 7336AG Apeldoorn
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: