De Ruijtershoeve
De Ruijtershoeve
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 5, Profiel 8 meer...
Locaties Staphorst, Zwartsluis en Hasselt

Buiten Middenweg 7, 7951KR Staphorst

  085-8768943
  Bereikbaar: werkdagen en weekend

De Ruijtershoeve

Uitgebreide omschrijving

Missie

De Ruijtershoeve staat voor kleinschalige, vraaggerichte zorg met veel persoonlijke aandacht. Opgroeien ‘zo gewoon als mogelijk’. De eigen kracht van de cliënt staat centraal. Het gaat niet alleen om het verbeteren van de dingen waar je niet goed in bent, maar vooral om het ontdekken en ontwikkelen van de dingen waar je wel goed in bent. Hoewel er gewerkt wordt aan (verplichte-) doelen, staan gezelligheid en ontspanning centraal. Iemand die zich prettig voelt, staat meer open voor verandering. De Ruijtershoeve staat voor betrokkenheid, empowerment en respect. De kleinschaligheid maakt het mogelijk betrokken te zijn bij de cliënten en hun netwerk. Empowerment is voor ons het helpen vinden van eigen kracht, sterke punten en capaciteiten van de cliënt. Dit door de kleine dingen te ondersteunen en te coachen waardoor de cliënten gaan zien dat zij tot veel meer in staat zijn dan ze zelf vaak denken. Wij gaan respectvol om met cliënten en respecteren hun achtergrond.

Visie

De Ruijtershoeve gelooft in de kracht van kleinschaligheid. Door de kleinschaligheid en het brede aanbod aan behandeling en begeleiding, krijgen cliënten veel persoonlijke aandacht en de hulp en zorg die zij nodig hebben en verdienen. De Ruijtershoeve wil behandeling en begeleiding bieden in een open en huiselijke sfeer. Betrokkenheid van ouders en verzorgers is onmisbaar. Binnen dit klimaat, waar ouders en verzorgers betrokken zijn bij het proces, staat recht op mee weten, mee doen, mee praten en mee beslissen centraal. Daarnaast wordt niet uitgegaan van de onmogelijkheden of beperkingen, maar staan de mogelijkheden centraal.

Locatie en doelgroep

We bevinden ons momenteel in Staphorst, Zwartsluis en Hasselt. Op de twee locaties in Staphorst (de praktijk en  begeleidingen) wonen en werken we.  In Hasselt en Zwartsluis bevinden zich de woonlocaties.

Op de Ruijtershoeve worden verschillende behandelingen aangeboden voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en mensen met een verstandelijke beperking. 

De afdeling begeleiding is bedoeld voor die kinderen en jeugdigen die door hun problematiek baat hebben bij kleine groepen (max. 4 personen per groep) of individuele begeleiding.

De afdeling wonen biedt 24 uurs opvang aan jongeren tot en met 18 jaar met een ontwikkelingsstoornis of gedragsproblemen. Op dit moment hebben wij drie woonlocaties waar maximaal 4 tot 5 jongeren per lokatie kunnen wonen. Eén woonlocatie met jongeren op het voortgezet onderwijs en één locatie met jongeren in de basisschoolleeftijd. Waar een jongere wordt geplaatst kan soms afwijken i.v.m. de problematiek en aansluiting bij de bestaande groep. In Zwartsluis bevinden zich twee woningen, hoe de derde woongroep is in Hasselt.

Deze jongeren krijgen 24-uur per dag begeleiding en indien nodig behandeling. De begeleiding wordt gedaan vanuit het sociaal competentiemodel en is gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren bij 18 jaar. Bij de jongeren in de basisschoolleeftijd wordt gewerkt vanuit de methodiek ‘Geef me de 5’.

Voor alle groepen geldt dat we werken via een fasering. We maken gebruik van 4 verschillende fases waarbij de controle afneemt en de vrijheden en verantwoordelijkheden toenemen, uiteraard conform de leeftijd van de jongere.

Contra-indicaties

Middelenmisbruik, ernstig (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en agressie.

Samenwerking met partners

De Ruijtershoeve werkt samen met verschillende vrijgevestigden, gemeenten en huisartsen in de regio. De manier waarop samengewerkt wordt is afhankelijk van de zorgvraag. 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

Telefoonnummer 085-8768943
Website http://www.deruijtershoeve.nl 
Aantal werknemers
10-100
Productcodes
  • Profiel 1 Opvoedvragen
  • Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
  • Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
  • Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking
  • Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
  • Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
  • Profiel 11 Crisissituatie
  • 0 meer...
  • 0 minder...
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd (profiel 2), (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Crisissituatie (profiel 11)
Lastige situaties Armoede in gezin, Crisissituatie in gezin, Cultuurverschillen, Hechtingsproblemen, Huiselijk geweld, Pesten, Politie en justitie, Scheiding ouders, Seksuele problemen en Veiligheid direct in gevaar
Psychische klachten Stress, Trauma, Burn-out, Depressie, Paniekaanvallen, Posttraumatische stressstoornis, Rouw, Stemmingsstoornissen, ADD, ADHD, Agressie, Hooggevoeligheid, Autisme (spectrumstoornis), Slaapstoornissen, Hechtingsproblematiek, Jeugd-GGZ, Ontwikkelingsproblemen Jeugd, Seksuele problemen, Voedingsproblemen en Angststoornissen
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school), Op locatie en 24-uurs opvang

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Staphorst 
Buiten Middenweg 7, 7951KR Staphorst
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Zwartsluis 
Buitenkwartier 60-62, 8064AG Zwartsluis
Staphorst 
Dekkersland 4, 7951KS Staphorst
Bereikbaar: werkdagen
Hasselt 
Prinsenstraat 49, 8061ZB Hasselt
Bereikbaar: werkdagen en weekend
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: