complexe problemen in het gezin
Soarch Ynset b.v.
 Met verwijzing 
Productcode
Profiel 9
Locaties
Heerenveen en Meppel

Soarch Ynset b.v.

Jeugd GGZ voor diagnostiek, behandeling en kortdurende begeleiding als afbouw van de behandeling of overbrugging.

Bedrijfsprofiel

complexe problemen in het gezin

Uitgebreide omschrijving

Alle vragen die passend zijn binnen de JeugdGGZ kunnen naar ons verwezen worden.

Bij complexe problemen in het gezin kan gedacht worden aan opvoeding, gedragsproblemen, scheidingsproblemen etc. 

Afhankelijk van de problematiek kan een interventie worden ingezet. 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

oplossingsgericht, vraagsgestuurd.

ambulant, individueel en of in groepsverband.

afhankelijk van de problematiek kan een interventie worden ingezet. 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: Profiel 9 Complexe problemen in het gezin

Begeleiden en vergroten van ontwikkelingskansen van een jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen uit gezinnen met multi-problematiek, waarbij de draagkracht van het gezin verbetert.

Wat is nodig?

Ondersteuningsbehoefte:

Hulp bij het leren van vaardigheden en verbeteren van functioneren van jeugdige, rekening houdend met complexe problematiek in het gezin. Waarborgen veiligheid jeugdige.

Wat is er aan de hand?

Door de integrale aanpak zijn de problemen van de jeugdige verminderd en functioneert hij beter thuis, op school en buitenshuis. De jeugdige maakt een gezonde positieve en veilige ontwikkeling door. De opvoeders hebben regie over de opvoeding van de jeugdige en weten waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning.

De opvoeders beschikken over toereikende en bij de jeugdige passende vaardigheden, om op eigen kracht en eigen regie de ontwikkeling van hun kind(eren) aan te sturen en te stimuleren.

Er is een steunend netwerk om het gezin.

Acceptatie van blijvende kindproblematiek kan een onderdeel zijn.

Toelichting

In dit profiel gaat het om jeugdigen die opgroeien in een gezin met complexe problematiek op meerdere leefgebieden. Eén of beide opvoeder(s) heeft of hebben eigen problematiek. Er is sprake van (een combinatie van) ontoereikende vaardigheden, financiële problemen, huisvestingsproblemen, relationele problemen.

De opvoeders zijn niet (altijd) in staat om hun kinderen voldoende zorg, bescherming en ondersteuning te bieden. Bij de jeugdige is er sprake van ontwikkelings- en gedragsproblemen. Er kan sprake zijn van angst- en stemmingsproblemen, hechtingsproblemen, traumatische ervaringen en cognitieve beperkingen.

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
Vestigingen
Ik ben gecontracteerd voor... Complexe problemen in het gezin (profiel 9)
Lastige situaties Armoede in gezin, Crisissituatie in gezin, Hechtingsproblemen, Pesten en Scheiding ouders
Psychische klachten Stress, Trauma, Depressie, Rouw, ADD, ADHD, Angsten, Autisme (spectrumstoornis), Gedragsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Jeugd-GGZ, Opvoeding, Leerproblemen, Ontwikkelingsproblemen Jeugd, Gedragsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar en 16 jaar tot 18 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school) en Op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Heerenveen 
 Hoofdvestiging
Veldschans 53, 8448EX Heerenveen
Bereikbaar: werkdagen
Meppel 
Jacob Marisstraat 1, 7944EM Meppel
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: